descriptionMirror of wittinobis bs
ownerwittinobi
last changeSat, 22 Nov 2014 00:31:50 +0000 (01:31 +0100)
shortlog
2014-11-22 wittinobifix crosstool for gcc-version > 4.7 master
2014-10-31 wittinobicleanup
2014-10-31 wittinobiupdate skel-root-apollo, -kronos and -nevis
2014-10-31 wittinobiupdate skel-root-apollo
2014-10-31 wittinobiupdate skel-root-kronos
2014-10-31 wittinobiupdate
2014-10-31 wittinobidelete skel-root-apollo
2014-10-31 wittinobidelete skel-root
2014-10-31 wittinobiupdate skel-root-apollo
2014-10-31 wittinobiupdate skel-root-nevis
2014-04-23 wittinobiupdate no-ip update script
2014-04-20 wittinobifix compile tuxwetter
2014-04-20 wittinobiadd no-ip update script, enable crond in busybox, enabl...
2014-03-10 wittinobiinit scripts changed
2014-02-26 wittinobiadd libiconv
2014-02-25 wittinobiadd small fixes
...
heads
5 years ago master
top